Energietransitie Havankpark

December 2022

Opheffing Werkgroep 

Eind 2021 heeft de gemeente Leeuwarden de Warmtevisie vastgesteld en daarmee de regie over de gemeentelijke energietransitie inhoud gegeven. Hiermee zijn de werkzaamheden van de Werkgroep Energietransitie Havankpark beëindigd met ingang van 2023. De werkgroep heeft zijn activiteiten in de periode 2018 tot 2022 tijdens de jaarbijeenkomst op 12 april 2022 toegelicht. Er is een nieuwe realiteit ontstaan, dit voorjaar, welke de extra urgentie van het gas loos verwarmen van onze ruim 150 (Havankpark) en 8 miljoen (nationaal) woningen, meer dan rechtvaardigen. Mochten er nog twijfels zijn over het nut van de transitie dan zijn deze hierdoor weggenomen. Hier en daar zijn in het Havankpark warmtepompen verschenen, mondjesmaat. Met name na een verhuizing is verduurzaming zichtbaar. De werkgroep vertrouwt er op dat de bewoners hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Technisch advies is voorhanden bij de nu meer ervaren installateurs en de gemeente. Wij kunnen met tevredenheid terugzien op een leerzame en ook wel turbulente periode. Hierbij wil ik de deelnemers van de werkgroep bedanken voor hun inzet.

Een duurzaam 2023 gewenst!
Namens de Werkgroep Energietransitie Havankpark
Sipke Woudstra
Carlierstraat 49
8919BC Leeuwarden
borgwoud@outlook.com
0646350340


Nieuws van de Werkgroep Energietransitie Havankpark
Januari 2022

Het afgelopen jaar is het stil geweest rond de werkgroep. Wij hebben eind 2020 besloten om een andere rol te kiezen, namelijk meer adviserend op afroep in plaats van activerend.
De belangrijkste (online) ontmoeting in 2021 waar de werkgroep aan deelnam was die met andere stakeholders en de wethouder van de gemeente Leeuwarden, Bert Wassing (Groen Links). Op 25 november 2021 heeft er enkele uren overleg plaatsgevonden over de nieuwe Warmtevisie van de gemeente. Deze is bij raadsbesluit van 1 december 2021 definitief vastgesteld. Een toegankelijke versie is op onze website te lezen. De ambtelijke versie is in te zien bij de raadsstukken van de gemeente. Nu de gemeente aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan neemt zij de regie en financiering op zich van de stapsgewijze verduurzaming van onze wijken en dorpen. Dat is mede de reden dat onze werkgroep een stap terug doet.
Wegens onvoldoende input van zonnepanelenbezitters in ons park hebben wij besloten om de monitoring van de opbrengst welke per maand plaatsvond stop te zetten per 2022. De opbrengst over het jaar 2020 van 5 trouwe deelnemers (bedankt hiervoor) bedroeg 20610 kWh. Gemiddeld is dit 4122 kWh per deelnemer. De schatting is dat 60% van de 150 woningen zijn voorzien van PV hetgeen zou leiden tot een totale opbrengst van ons park in 2020 van ongeveer 370.980 kWh. Een behoorlijk resultaat wat leidt tot een besparing van in totaal 170.650 kilogram CO2. Financieel betekent dit een opbrengst van € 92.745.
Tenslotte nog de oproep om aan te sluiten bij de mondiale en Europese initiatieven om met overtuiging mee te doen aan de energietransitie en verduurzaming teneinde los te komen van onze koolstofverslaving.

Sipke Woudstra

Presentatie van de gemeente Leeuwarden met de Warmetevisie


Workshop
Deze workshop “Hoe verduurzaam ik mijn woning” is speciaal voor het Havankpark en wordt georganiseerd door het ROC FriesePoort. Woensdag 16 januari 2019 van 16-18 uur. Opgave via Sipe Woudstra: borgwoud@outlook.com . Duurzaamheid, iedereen heeft het erover maar wat ik kan ik zelf doen? Welke keuzes moet ik maken om mijn woning te verduurzamen? Het verduurzamen van je huis is niet alleen goed voor het milieu maar verhoogt ook het comfort en de waarde van je woning en daarnaast is er gewoon flink geld mee te besparen. De praktische workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning?’ is voor de bewoners van het Havankpark. In de workshop ontdek je vanuit je eigen energieverbruik welke duurzame maatregelen je kan treffen om je eigen woning te verduurzamen. Na afloop van de workshop heb je een duurzaam plan voor je eigen woning en weet je welke duurzame stappen je gaat zetten.

Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor iedereen die in een huis woont en zijn of haar huis wil verduurzamen. Verder is er geen technische kennis nodig om deze workshop te volgen. Je ontdekt welke investeringen nodig zijn om energie te besparen om te komen tot een duurzame woning. Na deze workshop (eerste kennismaking en persoonlijke ontdekkingsreis) is het mogelijk om je verder in de verschillende duurzame technieken te verdiepen, in samenwerking met onze technische netwerkpartners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, ventilatie en warmtepomp. Op deze manier ontstaat er een duurzame cursus op maat.

Duurzaam Doen Huis De workshop vindt plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort in Leeuwarden. Dit is een praktijkruimte met duurzame en zichtbare installaties waar je mee gaat kennismaken. Ook zijn er zichtbare technieken die te maken hebben met de bouwschil van de woning.

Waar?
De workshop vindt plaats op de locatie van ROC Friese Poort aan de Anne Wadmanwei 6 in Leeuwarden.

Pioniers
De informatieavond is geweest, de werkgroep Energie transitie Havankpark kan terug kijken op een avond met wel 40 geïnteresseerde buurtgenoten. Oa. het ROC FriesePoort was aanwezig en heeft een verslag gemaakt.

“Jullie zijn pioniers”, spreekt Sipke Woudstra de ruim veertig aanwezigen toe. Op dinsdagavond 27 november vond in De Fontein de eerste bijeenkomst van Werkgroep Energietransitie Havankpark plaats. Sprekers uit de duurzaamheidssector informeerden de bezoekers over verduurzamingsmogelijkheden.

Binnenkort kunnen we ons opgeven voor een workshop. Datum, tijd en plaats zullen we zó snel als mogelijk communiceren.

Bewoners doen kennis op tijdens sessie Werkgroep Energietransitie Havankpark


Allemaal van het gas af

We weten allemaal dat we over niet al te lange tijd van het gas af moeten. De energietransitie staat voor de deur. Wat ga je doen? Wat kunnen we samen in het Havankpark doen? Wat willen we samen?

Sipke Woudstra heeft het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen om te onderzoeken wat mogelijke is om onze wijk klaar te maken voor de energietransitie. In de Algemene Leden vergadering van wijkvereniging Havankpark van 17 april 2018 is besproken dat deze groep onder de vlag van de wijkvereniging aan de slag gaat.

De werkgroep is op 15 mei 2018 begonnen als losse groep mensen met uiteenlopende ideeën en drijfveren. Uiteindelijk is er een kerngroep overgebleven bestaande uit  Meinte Jelsma, Akke Folmer en Sipke Woudstra.

Afwachten of direct aan de slag?

Dinsdag 27 november wisselen we graag van gedachte over alle mogelijkheden die er zijn. Welke animo is er in de wijk om zaken gezamenlijk op te pakken, en welke koers gaan we varen. Begin november heeft u een flyer over deze avond in de bus gekregen.

Het doel van deze avond is informatie-uitwisseling over de komende energie-transitie en de daarmee samenhangende gevolgen en mogelijkheden voor de bewoners van het Havankpark. Alle bewoners van het Havankpark zijn van harte welkom.

Datum: dinsdag 27 november 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 (zaal open vanaf 19.00)
Plaats: kerkgebouw De Fontein, Goudenregenstraat 77

Graag opgeven voor 24 november 2018
Bij Sipke Woudstra via mail: borgwoud@outlook.com

Programma
– Opening en inleiding (door Sipke Woudstra)
– Rol gemeente Leeuwarden bij de energietransitie – leidend, regisserend of –         faciliterend? (door Arjen Goodijk)
– Gasloos wonen en de financiering hiervan (Durk Reitsma en Roeland Westra)
– Mogelijkheden en beperkingen huidige installatietechniek (door Hille Vellema)
– Gedachtenuitwisseling en gelegenheid voor vragen
– Afsluiting

Sprekers
Arjen Goodijk (Projectleider Energiebesparing gebouwde omgeving gemeente Leeuwarden)
Durk Reitsma en Roeland Westra (ROC De Friese Poort Centrum duurzaamheid)
Hille Vellema (installateur van o.a. warmtepompen)
Sipke Woudstra (bewoner Havankpark met een all-electric huis)

Zou u ook kunnen aangeven of u al concrete stappen heeft ondernomen of gaat ondernemen op het vlak van duurzaamheid? U kunt zich aanmelden met een email naar: borgwoud@outlook.com

Rapport Urgenda

Urgenda heeft een rapport gemaakt Nederland 100% duurzaam in 2030. Interessante lectuur om eens door te nemen.Klik voor het rapport in PDF