De vereniging

Wijkvereniging Havankpark behartigt de belangen van de bewoners van het Havankpark en nabije omgeving. De wijkvereniging is een rechtspersoon en daarmee een officiële gesprekspartner voor gemeente en andere partijen. De wijkvereniging draagt zorg voor het behoud van de uitgangspunten van de wijk: Wonen in het bos. De activiteitencommissie verzorgt meerdere keren per jaar activiteiten. Tevens krijgen wijkbewoners met enige regelmaat de Nieuwsbrief De Schaduw. Met uw lidmaatschap steunt u de wijkvereniging. Het lidmaatschap kost €20,00 per jaar. U kunt uw lidmaatschap aan- of afmelden bij de secretaris van de wijkvereniging: secretaris@havankpark.nl.

Bestuur ‘De Schaduw’

Naam Functie     E-mail
Harm Jan de Hoo Voorzitter     voorzitter@havankpark.nl
Martin van der Meulen Secretaris     secretaris@havankpark.nl
Mathijs van Waveren Penningmeester     penningmeester@havankpark.nl
Rienk Versloot Algemeen     activiteiten@havankpark.nl


 Contactpersonen commissies en overlegorganen

Naam commissie/orgaan     E-mail
  Nieuwsbrief De Schaduw     nieuwsbrief@havankpark.nl
  Activiteitencommissie     activiteiten@havankpark.nl
Mathijs van Waveren Wijkpanellid     penningmeester@havankpark.nl
Jos van Dongen Wintersportclub     wintersportclub-bilgaard@hotmail.nl
         

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het bevorderen en versterken van de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de wijk “Het Havankpark” te Leeuwarden, daaronder mede begrepen het bevorderen en versterken van de onderlinge sociale banden en goede verstandhouding tussen haar leden als bewoners van deze wijk en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen als bewoners van deze wijk, in het bijzonder terzake de handhaving van de bestemming, inrichting en ordening van de wijk zoals deze volgt uit het “Kwaliteitsdocument” opgemaakt door de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden in september negentien-honderd zeven en negentig en bestemmingsplan als vastgesteld door de raad van de gemeente Leeuwarden op twaalf april negentienhonderd negen en negentig;
alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Statuten
Via deze link zijn de statuten van de Wijkvereniging het Havankpark in te zien.
statuten wijkvereniging Havankpark

Lid worden
Voor slechts €20,- per jaar kan iedere bewoner van het Havankpark lid worden van de wijkvereniging.
Dit kan door overmaking van het bedrag naar rekeningnummer NL52RABO039.54.68.604 ten name van Wijkvereniging Het Havankpark met vermelding van: contributie, naam en adres.
Om in het ledenbestand te worden opgenomen is het tevens van belang dat u het zich op het postadres (zie Contact) aanmeld.
Wij kunnen u dan goed op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen rondom de vereniging.

Donateur worden
Indien u zelf geen gebruik wilt maken van de wijkvereniging, maar deze wel wilt steunen, kunt u donateur worden. Maak dan een zelf te bepalen bedrag over naar rekeningnummer NL52RABO039.54.68.604 ten name van Wijkvereniging Het Havankpark  met vermelding van: Donateur, naam en adres. Alle bewoners en omwonenden van het Havankpark krijgen dan de nieuwsbrief ‘De Schaduw’ thuis gestuurd.