Verkeer in Bilgaard

Zoals alle bewoners van het Havankpark zonder enige twijfel hebben gemerkt, wordt het steeds drukker met het verkeer in Bilgaard. En het zal nog drukker worden door de voorgenomen nieuwbouwprojecten in de wijk.
Het Wijkpanel Bilgaard is hierover in overleg met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in de herinrichting van het kruispunt Luchtenrek-Brandemeer. Op dit moment wordt door de gemeente bekeken hoe de doorstroom op dat kruispunt verbeterd kan worden. Wel is duidelijk dat het kruispunt veiliger is geworden.

Overleg
Dit najaar is ook met de gemeente overleg geweest over het toenemende verkeer door nieuwbouwprojecten in Bilgaard oost. Het Wijkpanel heeft haar grote zorgen geuit over het toenemende verkeer in Bilgaard oost, terwijl de infrastructuur in 50 jaar nauwelijks is veranderd. Na de afsluiting van de Dokkummertrekweg voor autoverkeer, moet al het verkeer via de Brandemeer en het Luchtenrek de wijk uit en in. Op de momenten dat de school op de hoek Brandemeer-Eekswerd begint en eindigt, resulteert dat dagelijks tot een verkeersinfarct. Als binnenkort het nieuwe verkeer van de nieuwbouw op het voormalige UPC terrein hierbij komt en in de toekomst ook het verkeer van de nieuwbouw Eekswerd, zal de situatie volgens het wijkpanel op deze momenten onhoudbaar worden. Met name de rijtijden voor de hulpdiensten kunnen dan een gevaar opleveren.

File wijk uit

Verkeersdrukte
De gemeente constateerde ook een verhoging van de verkeersdrukte, maar was ook van mening dat dit alleen op de twee spitsmomenten van de dag tot problemen leidt…..
Het Wijkpanel heeft ook haar zorgen geuit over de nieuwbouwplannen op de plek van de oude school aan de Brandemeer (de oude GGD testlocatie). Dit stuk van de Brandemeer is het smalst en is de echte bottleneck van Bilgaard oost. Met name als hier bouwverkeer moet gaan laden lossen, gaat dat onherroepelijk tot problemen leiden (dat zien we nu al bij de nieuwbouw op het oude UPC terrein). De gemeente heeft toegezegd om hier op toe te zien bij de aanvraag van de bouwvergunning. Ook zal gekeken worden of de route via de Fennen als (tijdelijk) alternatief kan worden gebruikt (deze route wordt nu al door autoverkeer gebruikt, als de Brandemeer geblokkeerd is door bouwverkeer en/of taxibusjes.

Gemeente
Al met al lijkt de gemeente nog niet veel oog te hebben voor het groeiende verkeersprobleem. Het Wijkpanel zal blijven aandringen bij de gemeente dat er een serieus verkeersprobleem in de wijk is. Mochten er wijkbewoners zijn met vragen of opmerkingen over dit onderwerp, of over andere onderwerpen voor het Wijkpanel, kunnen jullie contact met mij opnemen.
Matthijs van Waveren
Lid wijkpanel namens Wijkvereniging het Havankpark

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Bouwplannen Eekswerd

Ontwikkelaar Frisoplan BV. heeft samen met de gemeente een
woningbouwplan ontwikkeld voor de locatie Eeskwerd langs de Dokkumer
Ee. Hier worden 36 grondgebonden woningen gebouwd. Via deze uitgave informeren ze ons over de plannen.

Klik

Klik voor de PDF

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Vleermuizen telling

Via het wijkpanel hebben we onderstaande bericht gekregen;

Bericht van Bureau Faunax:

Door middel van dit bericht willen wij u graag informeren over het vleermuizenonderzoek wat wij binnenkort in opdracht van de gemeente Leeuwarden uitvoeren op de locatie Eeskwerd aan de Dokkumer Ee.

In de kraamperiode van de vleermuizen (15 mei tot en met 15 juli 2021) en de paarperiode van de vleermuizen (15 augustus tot 1 oktober 2021) zullen wij in totaal vier keer onderzoek doen. Dit betreft voor de kraamperiode een bezoek in de avonduren (rond zonsondergang) en een ochtendbezoek (rond zonsopkomst) en voor de paarperiode twee bezoeken rond zonsondergang. Tussen de bezoeken zitten steeds minimaal 10 dagen.

Tijdens de bezoeken zullen wij rondlopen op de locatie en gebruik maken van onder andere een zaklamp en een batdetector, een apparaat waarmee wij de geluiden die de vleermuizen maken kunnen waarnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om onze medewerkers tijdens hun werkzaamheden niet te storen, omdat zij zich tijdens het onderzoek volledig moeten concentreren op de activiteiten van de vleermuizen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Buro Faunax
Tijnjedyk 89 te Leeuwarden
06 83 77 25 48
info@faunax.nl

 

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Paashaas

Geen paashaas maar posthaas 
Dit jaar wordt de traditionele paashaas vervangen door een posthaas. De paaseitjes worden namelijk tweede paasdag bij de deur afgeleverd dit jaar.Wil jij graag voor je kind(eren) een pakketje lekkere paaseitjes ontvangen dit jaar? Geef dan je adres en het aantal kinderen door. Dan regelt de posthaas dat er op tweede paasdag een leuke verrassing bij de deur ligt.

Mail voor 1 april naar secretaris@havankpark.nl
om je kinderen aan te melden.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Online ALV 23 maart

Beste wijkbewoner,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging het Havankpark op dinsdag 23 maart om 20 uur.
Vanwege de corona maatregelen zal deze dit jaar online plaatsvinden.
Als u deel wilt nemen aan deze vergadering, verzoeken wij u om dat aan te geven via een mail naar wijkvereniginghethavankpark@gmail.com. Wij vragen u om dit voor maandag 22 maart 21:00 uur te doen. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor de vergadering. De vergadering zal via Teams gehouden worden, u hoeft hier niets voor te installeren op uw computer.
Als u problemen heeft met deze manier van vergaderen, laat het ons dan tijdig weten. Wij zullen u dan, op afstand, ruim voor de vergadering proberen te helpen.
Hopelijk tot dinsdag 23 maart!
Het bestuur van wijkvereniging Het Havankpark
Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Overstekend wild

Heeft u dat ook wel eens; ben je bijna thuis schiet er in één keer een ree voor je langs. In het bestuur van de wijkvereniging hebben we het daar wel eens overgehad dat we eigenlijk een bordje aan het begin van de wijk moeten hebben met PAS OP OVERSTEKEND WILD. Wij als wijkbewones weten wel dat dit kan gebeuren, maar bezoekkers weten dit misschien niet.

We hebben de aanvraag voor zo’n bord gedaan. We krijgen nu de vraag terug van de gemeente “hoe vaak hebben jullie een (bijna)ongeval ivm de reeën”. Ze willen geen onnodige bebording in de gemeente. Onze eigen ervaring is dat we zeer regelmatig opgeschrikt worden door de dieren. Is er al iemand die daadwerkelijk een ree aangereden heeft?

Oproep
Deel je ervaring met ons, zodat we de gemeente kunnen informeren. Graag doormiddel van een mailtje naar info@havankpark.nl

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Sint Maarten

11 november is de dag waarop dit jaar wel een lichtje branden mag. Fijn voor de kinderen in de wijk maar toch is het dit jaar anders dan anders. Door de buitenlamp aan te doen of b.v. een kaarsje bij de voordeur te zetten kunnen kinderen zien waar ze kunnen aanbellen en waar niet.
Er mogen twee volwassenen meelopen en die moeten op ruime afstand blijven van anderen. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar mogen niet meezingen. De kinderen moeten op afstand van de voordeur hun mooie lied zingen. Geef bij voorkeur verpakt snoep.We wensen iedereen veel plezier en snoep.
 
Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Stil in het bos

Normaal gesproken staat eind oktober in het teken van griezels, spoken en ander gespuis die rondwaren in het Leeuwarder bos. Helaas gaat dit jaar de spokentocht niet door. We hopen volgend jaar weer te kunnen griezelen met jullie.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Nestkasten

Meesterlijke nestkasten voor de Havanklaan

Langs de Havanklaan staan schitterende eiken. Ze zijn nu nog niet zo groot maar het is wel de bedoeling dat ze flink gaan groeien. De eiken kunnen de eikenprocessierups aantrekken. Om dat voor te zijn heeft Jos van Dongen een goed idee. Wanneer we nu al de eiken voorzien van mezenkasten zijn er voldoende natuurlijke verdelgers tegen de tijd dat de rups komt. De gemeente Leeuwarden vindt dit ook een goed plan. Zij gaan kijken of zij de bouwpakketjes voor de mezenkasten kunnen aanleveren. Deze pakketten willen we graag met de kinderen van de wijk gaan bouwen en samen ophangen in de bomen (uiteraard op een boomvriendelijke manier). Zodra meer bekend is over de nestkasten laten we het weten.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Essen kap

Via het wijkpanel hebben we onderstaand bericht gekregen van Meile Postma
Projectleider van de gemeente, over het kappen van essen.

Essentaksterfte
Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Maatregelen
Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle essen echter verdwijnen.

Kappen
In het najaar gaan we aan de slag met 55 essen bij u in de wijk. Het totale onderhoud zal tot het voorjaar van 2021 duren. Tijdens het onderhoud kunnen omwonenden geluidshinder ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Uiteraard doen wij ons best om mogelijke overlast door de kap voor iedereen tot een minimum te beperken, maar onopgemerkt kan het nooit blijven. De essen die nog niet worden gekapt, krijgen een snoeibeurt (om de veiligheid te waarborgen).

Planning
Voordat de werkzaamheden in uw omgeving beginnen ontvangt u bericht via e-mail. Zo weet u waar en wanneer er gewerkt wordt aan de essen.

Herplant
Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst bomen aantast. Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het kader van de vastgestelde beheersvisie juist niet over te gaan tot herplanten.

Vragen?
Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Neem dan contact op met Meile Postma. Projectleider en te bereiken via de mail op meile.postma@leeuwarden.nl of op telefoonnummer 058 751 2473.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd